ประกาศโรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

เรื่อง นโยบายการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและชีวอนามัย การจัดการอย่างยั่งยืนและรับผิดรอบ ต่อสังคม

โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ มุ่งมั่นให้การบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวคล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและลดมลภาวะเป็นพิษ โดยใช้หลัก 3 R (Reduce Reuse Recycle) โดยการปฏิบัติงานที่คำนึงถึง นโยบายประหยัดลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานพร้อมขอความร่วมมือกับลูกค้าและพนักงานทุกคนโดยมึนโยบาย ด้านการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. โรงแรมจะดำเนินการเป็นสถานประกอบการที่ให้บริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงการประหยัดพลังงานในการบริหารงาน

2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมมือกันในการกำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้พลังงาน มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ไหม่ และมีการใช้ช้ำ

3. ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าจะมีการตั้งเป้าหมายลดลงตามความเหมาะสมโคย ไม่กระทบต่อการบริการลูกค้า โดยศึกษาจากข้อมูลปัจุจุบันและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลคลงอย่างเหมาะสม

4. เชิญชวนลูกค้าและผู้ให้บริการให้มีส่วนร่วมและร่วมมือในการใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5. ให้มีโปรแกรมการซ่อมบำรุงรักษาในเชิงป้องกัน สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า เป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการในใช้พลังงาน ซึ่งสามารถลดพลังงานที่
สูญเสียโดยไม่จำเป็น

6. นโยบายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ และช่วย
อุดหนุนสินค้าในท้องถิ่นตามฤดูกาล รวมทั้งควบคุมผู้ขายให้ใช้วัสดุที่ใช้ซ้ำในการจัดส่งของเพื่อลคการเกิดขยะ รวมถึงฝึกอบรมให้ความรู้พร้อมทั้งรณรงค์อย่างสม่ำเสมอเพื่อปลูกฝังให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติใน
เรื่อง 3 R (Reduce Reuse Recycle)

7. จัดให้มีระบบการจัดของเสียภายในโรงแรมรวมทั้งขยะที่ถูกต้องโดยมีการคัดกรอง คัดแยก บำบัด ก่อนทิ้ง
และบางอย่างสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่

8. โรงแรมจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชนใกล้เคียงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน


9. จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยภายในสถานประกอบการทั้งของลูกค้าและพนักงานในขณะที่พักอยู่และ
ปฏิบัติงานในทุกๆวัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผู้จัดการทั่วไป